Thalidomide inhibits the gene promoter of connective tissue growth factor in human embryonic lung fibroblasts

Yonghui Wu, Libao Liu, Jian Zhang, Lei Huang, Shaohong Huang, Jinyuan He