Epidemiology and clinical characteristics of 43 COVID-19 patients in Weifang, China

Qingxiu Wang, Shiliang Zheng, Wei Tan, Li Qi, Weiguang Shao, Ming Zhang, Xiaodong Sun