The work behaviors of patients with allergic rhinitis (AR) during the autumn pollen season

Lin Xi, Guangxi Wang, Bowen Shi, Yongjuan Li, Luo Zhang