A nonlinear relationship between low-density-lipoprotein cholesterol levels and atrial fibrillation among patients with hypertension in China

Jia-Yi Huang, Lin Liu, Yu-Ling Yu, Chao-Lei Chen, Kenneth Lo, Bin Zhang, Song-Tao Tang, Yu-Qing Huang, Ying-Qing Feng