The efficacy and complications of computed tomography guided microwave ablation in lung cancer

Bin Chen, Wei Li, Yu Liu, Shengxiang Ren, Lei Wang, Hao Wang, Sha Zhao, Lingyun Ye, Yayi He, Caicun Zhou