An HIV-infected patient with coronavirus disease 2019 has a favourable prognosis: a case report

Chong Tian, Lei Tang, Jiahong Wu, Wuchao Li, Xing Ming, Hourong Zhou, Weidong Wu, Xianchun Zeng