Gandou decoction, a Chinese medicinal formula, in the treatment of hepatic injury by Wnt/β-catenin pathway regulation in models of Wilson disease

Manli Gao, Hao Geng, Peng Wu, Jianjian Dong, Hai Li, Chenchen Xu, Bo Li, Yongzhu Han, Nan Cheng