Modified rehabilitation exercises for mild cases of COVID-19

Lulu Zha, Xi Xu, Dongya Wang, Guibin Qiao, Weitao Zhuang, Shujie Huang