Successful thrombolytic therapy in acute ischemic stroke after reversal of warfarin: a case report

Gang Qiu, Yi-Dan Yan, Xue-Feng Zhang, Ming Shen, Jiao Qian, Xiao-Dong Ma, Zhi-Chun Gu