Dexmedetomidine attenuates ventilator-induced lung injury in rats by up-regulating NLRC3

Benwang Zhang, Xiao Zhang, Qiujie Li, Fuguo Ma, Lixin Sun, Mingshan Wang