Drug discovery in cardiovascular disease identified by text mining and data analysis

Zheng Wan, Bin Zhao, Xiaohong Zhang, Yilin Zhao