Safety analysis of application of mediastinal CO2 aeration in mediastinal esophagectomy

Qianyun Wang, Guoliang Yao, Hairong Xu, Xuewei Jiang, Xiaoyin Zhang