Effects of the prolong life with nine turn method (Yan Nian Jiu Zhuan) Qigong on patients with chronic fatigue syndrome: study protocol for a randomized controlled trial

Fangfang Xie, Chong Guan, Ziji Cheng, Fei Yao, Yanli You