Preliminary exploration on the role of clinical pharmacists in cancer pain pharmacotherapy

Ying-Jie Su, Yi-Dan Yan, Wen-Juan Wang, Tao Xu, Zhi-Chun Gu, Yong-Rui Bai, Hou-Wen Lin