Evaluation of the effects of applying the ventricular care bundle (VCB) method for reducing ventilator-associated pneumonia (VAP) in the intensive care unit of a general Chinese tertiary hospital

Weiping Liu, Yongfang Yang, Yueying Jiao, Kai Zhang, Yunting Hai, Haoxue Li, Huimin Xing, Binbin Xu, Haibo Bai, Yuping Zhao, Huan Bao, Shuai Zhang, Wei Ren, Lifang Yang, Huijun Yang, Junwei Tian, Meng Wang, Tianhui Guo