Geniposide attenuates dextran sulfate sodium-induced colitis in mice via Nrf-2/HO-1/NF-κB pathway

Huiju Yang, Yinzi Yue, Yan Li, Lianlin Su, Shuai Yan