Primary prophylaxis for venous thromboembolism in ambulatory cancer patients: a systematic review and network meta-analysis

Zechang Xin, Fei Liu, Yan Du, Feiyu Mao, Xiaodong Wang, Peng Xu, Zhennan Li, Jianjun Qian, Jie Yao