Use of palliative chemotherapy near the end of life: a retrospective cohort study

Zhe Zhang, Meng-Lei Chen, Xiao-Li Gu, Wen-Wu Cheng