Diagnostic value of hematological parameters in acute pancreatitis

Liang Wang, Xinwei Qi, Fengming Tian, Huijun Li, Hui Zhao, Jie Lv, Xuan Zhou, Derong Ba, Wen Song, Xiumin Ma