Fat-poor renal angiomyolipoma combined with pseudoaneurysm: a case report

Jing Chong, Junpeng Zhang, Chunping Ning, Liang Zhang, Wei Zhao, Yongmei Sun