Colchicine poisoning complicated by medulla oblongata myelinolysis: a case report

Wei Jiang, Xuan-Yu Tan, Jia-Ai Li, Kang Qu, Peng Yu, Ming Dong