Coronavirus disease 2019 (COVID-19): two case reports from a family cluster

Lei Tang, Zheng Ye, Zixing Huang, Xianchun Zeng, Tao Wang, Rui Xu, Rongpin Wang, Bin Song