Original Article


Association between odontogenic conditions and maxillary sinus abnormalities: a retrospective cone-beam computed-tomographic study

Shaoqing Liu, Xue Chen, Xiao-Xiao Wang, Yuangao Li, Junliang Feng, Xiao Wang

Download Citation