The upper eyelid levator weakening procedure for the correction of severe cicatricial entropion caused by trachoma

Yan Wang, Yuan Yuan, Long Pang, Bo Qiu, Dongying Su, Xiaoying Guan, Xiaolan Xiang, Jianhao Li