Effects of early enteral nutrition on the prognosis of patients with sepsis: secondary analysis of acute gastrointestinal injury study

Yongpo Jiang, Bangchuan Hu, Sheng Zhang, Minjie Cai, Xiaoqiong Chu, Dan Zheng, Minjuan Lou, Ke Cui, Mengqin Zhang, Renhua Sun, Ronghai Lin