Tumor necrosis factor receptor-associated factor 6 (TRAF6) inhibition modulates bone loss and matrix metalloproteinase expression levels in collagen-induced rheumatoid arthritis rat

Jiangtao Guo, Xuqing Cao, Xiaoli Ma, Chunfang Hao, Lili Wu, Mingzhu Zhang, Yashan Yang, Jingtian Zhao, Kunting Chen, Zhe Yin