Down-regulated expression of transient receptor potential ankyrin 1 in lichen simplex chronicus

Yang Qiu, Nan Tang, Wen Zhang, Jian-Xia Xiong, Li Hu, Tao Cai