Comparison of comfort and complications in breast cancer patients of implantable venous access port (IVAP) with ultrasound guided internal jugular vein (IJV) and axillary vein/subclavian vein (AxV/SCV) puncture: a randomized controlled study protocol

Yan-Bo Chen, Hao-Shi Bao, He-Ran Deng, Ting-Ting Hu, Biao-Lin Wen, Chun-Yan Yi, Xiu-Wan Chen, Li Yan, Jian-Nan Wu