Electromagnetic navigation-assisted percutaneous endoscopic foraminoplasty and discectomy for lumbar disc herniation: technical note and preliminary results

Yongpeng Lin, Siyuan Rao, Bolai Chen, Binde Zhao, Tao Wen, Li Zhou, Guoyi Su, Yanxin Du, Yongjin Li