Changes in visual function and quality of life in patients with senile cataract following phacoemulsification

Lijun He, Yinjuan Cui, Xiaoli Tang, Shu He, Xiaoyan Yao, Qin Huang, Haiyan Lei, Hui Li, Xuan Liao