Possible sarcopenia: early screening and intervention-narrative review

Wen-Qing Xie, Ge-Lei Xiao, Pei-Wu Hu, Yu-Qiong He, Shan Lv, Wen-Feng Xiao