Clinicopathological and prognostic value of circulating tumor cells in esophageal carcinoma: a meta-analysis

Yaozhong Zhang, Haowen Deng, Ge Chen, Zilong Tang, Junjie Mao, Yuan Mi, Saijin Cui, Yaling Zhang, Na Wang, Lei Wang