Environmental exposure to cooking oil fumes and fatty liver disease

Jie Lin, Saili Ni, Qili Shi, Zi Xiong, Junfei Kang, Xiaohua Sun, Yumeng Gao, Huijing Zhang, Shanyi Liu, Ting Cai, Shun Zhang