Hand-assisted sputum excretion can effectively reduce postoperative pulmonary complications of esophageal cancer

Wei Wang, Qi Liu, Yongkui Yu, Haibo Ma, Lei Xu, Ruixiang Zhang, Haibo Sun, Zongfei Wang, Yan Zheng, Peinan Chen, Shilei Liu, Funa Yang, Qiyun Zou, Aiying Sun, Xiaofei Chu, Chenfang Gong, Wenqun Xing