Apparent diffusion coefficient map based radiomics model in identifying the ischemic penumbra in acute ischemic stroke

Ru Zhang, Li Zhu, Zhengqi Zhu, Yaqiong Ge, Zhongxin Zhang, Tianle Wang