A randomized clinical study of the treatment of white lesions of the vulva with a fractional ultrapulsed CO2 laser

Lina Zhang, Yiqing Lai, Ting Wan, Beibei Zhou, Xian Qiang, Sumei Ge, Keliang Zhang, Zhilei Mao