Effects of dezocine, morphine and nalbuphine on electropain threshold, temperature pain threshold and cardiac function in rats with myocardial ischemia

Yajing Dong, Zhi Liang, Zhe Xu, Wei Hao, Dandan Wang, Shuping Huo, Huayu Zhao