The minimally invasive spinal surgery in the treatment of posterior edge separation

Zi-Yang Deng, Wen-Jun Yang, Lu Han, Feng Gao, Chen-Chen Li, Yang Li, Wei Liu, Hui-Jiu Zhang