A comparison of the clinical effects and safety between the distal radial artery and the classic radial artery approaches in percutaneous coronary intervention

Hui Wang, Wen-Jin Peng, Yan-Hong Liu, Guan-Qun Ma, Dan Wang, Bin Su, Ying-Wu Liu