An esophageal cancer case of cytokine release syndrome with multiple-organ injury induced by an anti-PD-1 drug: a case report

Chao Gao, Jinsheng Xu, Chun Han, Lan Wang, Wei Zhou, Qiyao Yu