Case analysis of novel coronavirus pneumonia in the Second Hospital of Wuhan Iron and Steel Company, Qingshan District, Wuhan, China

Meirong Liu, Yang Lyu, Wenchang Zhao, Shuang Yu, Dongsheng Shi, Wei Lu