Care stress in caregivers of disabled stroke patients: a cross-sectional survey

Xiaotan Wu, Yu Liang, Bijin Zheng, Hui Wang, Min Ning, Haihua Zheng, Baoxin Shi