Treatment of hyperlipidemic acute pancreatitis with modified Dachengqi decoction combining with conventional therapy based on “six-hollow-organs to be unblocked” theory

Guoxiong Liu, Fang Liu, Long Xiao, Qiaogui Kuang, Xingfeng He, Yu Wang, Yang Yu