Sintilimab as salvage treatment in an HIV patient with relapsed/ refractory Hodgkin: a case report

Yang Shi, Qiying Li, Wenjun Zhang, Yingyu Nan, Tao Yang, Xiping Liang, Chunyan Xiao, Bingling Guo, Ying Xiang