Genetic polymorphism of HPA1-17 alloantigen system in the Achang and Jingpo populations population in Yunnan

Weiqun Dong, Dongmei Wang, Yi Li, Sui Wu