The effectiveness of adjustable oral appliance for older adult patients with obstructive sleep apnea syndrome

Rong-Jian Lu, Ning Tian, Jia-Zhu Wang, Xuan Zou, Jing-Jing Wang, Min Zhang, Chang-Qing Bai, Kai-Tao Yu