The clinical significance of the SIRT2 expression level in the early stage of sepsis patients

Hua Xu, Xin Yu, Bin Wang, Huihong Zhang, Jiafu Li, Hongmei Gao, Yongqiang Wang