The appropriate dose of propofol for anesthesia induction in morbidly obese patients

Guiping Xu, Nannan Qiao, Yangyang Pan, Alimujiang Simayi, Nan Chen