Clinical research of percutaneous spinal nerve posteromedial ramus destruction in treatment for chronic facet arthrogenic low back pain: a randomized trial

Shuang Feng, Qiujin Xiao, Yinchu Shao, Yu Wu, Ting Yu, Wei Hu, Guoyun Bu, Hao Li