Clinical characteristics and treatment of critically ill patients with COVID-19 in Hebei

Yuhong Chen, Kun Zhang, Guijun Zhu, Lixia Liu, Xixin Yan, Zhigang Cai, Zhongheng Zhang, Haijun Zhi, Zhenjie Hu